Algemene
voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen,
opdrachten en overeenkomsten van BaanPro

Algemene Voorwaarden BaanPro

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door BaanPro.

Het doel van onze Algemene Voorwaarden is om een goede samenwerking te bewerkstelligen en om mogelijke misverstanden te voorkomen die de samenwerking kunnen schaden.

Goed samenwerken is van doorslaggevend belang voor het behalen van de gewenste doelen

Artikel 1.

‘Opdrachtgever’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten. ‘Opdracht’: de overeenkomst tussen BaanPro en de opdrachtgever. ‘Cliënt’: een door opdrachtgever aangewezen medewerker, die door BaanPro voor begeleiding is geaccepteerd en die op basis van vrijwilligheid de begeleiding heeft aanvaard.

Artikel 2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van BaanPro.

Artikel 3.

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door BaanPro schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4.

Op de betrekkingen tussen BaanPro en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing. Uitvoering van de opdracht.

Artikel 5.

Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

Artikel 6.

De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van BaanPro schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die op hem/haar van toepassing zijn. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij BaanPro garandeert alle haar ter beschikking staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten. Voorzover het individueel outplacement betreft geldt dit tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, danwel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enz., danwel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding van BaanPro niet langer te willen aanvaarden, c.q. BaanPro de begeleiding op basis van artikel 10 heeft beëindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt. Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens. Indien om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze Algemene Voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen BaanPro en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 7.

Indien de cliënt zonder voorafgaande kennisgeving niet verschijnt op een afspraak zullen door BaanPro de gemaakte onkosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8.

De faciliteiten, informatie en diensten van BaanPro staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanoriëntatie. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt aan de BaanPro verstrekte opdracht. De door BaanPro verstrekte documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie. BaanPro behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9.

BaanPro behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft zal BaanPro de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan BaanPro de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen. Voorts is BaanPro niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BaanPro is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor het bureau kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 10.

BaanPro, opdrachtgever en cliënt verplichten zich alle noodzakelijke inspanningen ten behoeve van de opdracht te verrichten. BaanPro kan, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces belemmert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door BaanPro worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal BaanPro de cliënt schriftelijk waarschuwen.

Artikel 11.

De opdrachtgever is gehouden de door BaanPro ingediende declaratie volledig te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag en rente verschuldigd van 1% per maand. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever en bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag. Reclames omtrent een declaratie dienen binnen twee weken na de dag van verzending schriftelijk bij BaanPro te zijn ingediend.

Artikel 12.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan BaanPro zijn toe te rekenen. BaanPro heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BaanPro met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van BaanPro opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BaanPro niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Aansprakelijkheid

Artikel 13.

BaanPro aanvaardt geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover de door BaanPro afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is BaanPro niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever of cliënt van welke aard ook, direct of indirect, veroorzaakt door feitelijke of rechtshandelingen van BaanPro, van haar medewerkers of van door BaanPro ingeschakelde derden, hulppersonen, zowel terzake overeenkomst alsook terzake onrechtmatige daad.

Artikel 14.

Voor ingeschakelde hulppersonen en derden is BaanPro slechts aansprakelijk, indien en voor zover de schade op hulppersonen en derden wegens (verwijtbaar) tekortschieten kan worden verhaald. Aansprakelijkheidsbeperkingen c.q. uitsluitingen van de hulppersonen en derden jegens BaanPro en haar medewerkers gelden tevens voor de opdrachtgever en cliënt. Opdrachtgever en cliënt vrijwaren ieder voor zich BaanPro , al haar medewerkers, ingeschakelde hulppersonen en derden tegen alle aansprakelijkheid van derden, inclusief de door BaanPro en die personen te maken kosten, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor opdrachtgever en/of cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 15.

Mocht om welke reden dan ook geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar plaatsvinden, dan is in ieder geval de totale aansprakelijkheid van BaanPro en de in deze voorwaarden genoemde personen beperkt tot een maximum van 2 maal het bedrag, dat voor de betreffende opdracht in rekening wordt gebracht. Dit maximum geldt ook voor opdrachtgevers en/of cliënten.

Artikel 16.

Opdrachtgevers vrijwaren BaanPro voor iedere aanspraak, die een cliënt jegens BaanPro wenst geldend te maken. Daaronder zijn tevens begrepen de door BaanPro terzake te maken (gerechts) kosten.

Artikel 17.

BaanPro behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen en zal opdrachtgever daar schriftelijk over berichten.

Artikel 18.

Deze Algemene Voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg

Heb je een vraag aan BaanPro of wil je een offerte aanvragen?

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar.

T. +31 (0)45 571 00 77

Heb je een vraag aan BaanPro of wil je een offerte aanvragen?

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar.

T. +31 (0)45 571 00 77

Over BaanPro

BaanPro is een zusteronderneming van ArboPro. Voordeel van deze constructie zijn onder andere de korte communicatielijnen en dossierkennis. Binnen BaanPro mag je rekenen op coaches met ruime ervaring en een groot netwerk in de regio Limburg.

Persoonlijkheidstest

Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten. Bij een psychologische test denken mensen meestal aan de persoonlijkheidstest. Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten.

Training teambuilding

Als ondernemer ligt je focus op je core business. Logisch. Maar is alles met betrekking tot je personeel ook goed geregeld? Of loop je daar onnodig risico? Op vakgebieden waar anderen beter in zijn, doe je er goed aan die specialisten op het juiste moment in te schakelen.

Arbeidsjuridische expertise

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. De arbeidsrecht jurist kan je dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel.

Euregiopark 2A, 6467JE Kerkrade

Over BaanPro

BaanPro is een zusteronderneming van ArboPro. Voordeel van deze constructie zijn onder andere de korte communicatielijnen en dossierkennis. Binnen BaanPro mag je rekenen op coaches met ruime ervaring en een groot netwerk in de regio Limburg.

Persoonlijkheidstest

Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten. Bij een psychologische test denken mensen meestal aan de persoonlijkheidstest. Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten.

Training teambuilding

Als ondernemer ligt je focus op je core business. Logisch. Maar is alles met betrekking tot je personeel ook goed geregeld? Of loop je daar onnodig risico? Op vakgebieden waar anderen beter in zijn, doe je er goed aan die specialisten op het juiste moment in te schakelen.

Arbeidsjuridische expertise

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. De arbeidsrecht jurist kan je dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel.

Euregiopark 2A, 6467JE Kerkrade