Privacy
verklaring

Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 23-02-2021.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

BaanPro
Euregiopark 4
6467JE Kerkrade

Verwerking persoonsgegevens

Het gebruik van persoonsgegevens door BaanPro

BaanPro verkrijgt persoonsgegevens van uzelf. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

BaanPro verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW Gegeven
 • Contact gegevens
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Competentie- en beroepskeuzetesten, aanvullende loopbaantesten
Doeleinden

BaanPro verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zijnde:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Het verzorgen van opleidingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering aan opdrachtgevers en derden
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met onze opdrachtgever. Daarnaast zijn ze benodigd om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht en Wet Verbetering Poortwachter.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat BaanPro hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De beschermingen van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen
Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan BaanPro persoonsgegevens uitwisselen. BaanPro kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer BaanPro aan een wettelijke verplichting moet voldoen. BaanPro zal uw gegevens niet verstrekken ten behoeve van commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegeven bewaren

BaanPro zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zijn in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat BaanPro zich moet houden aan wettelijk bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe lang wij uw gegeven bewaren

Hoe lang wij uw gegeven bewaren

BaanPro zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zijn in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat BaanPro zich moet houden aan wettelijk bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft BaanPro passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om BaanPro een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u BaanPro verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
BaanPro
Euregiopark 4
6467 JE Kerkrade
info@baanpro.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BaanPro, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-02-2021. BaanPro kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Heb je een vraag aan BaanPro of wil je een offerte aanvragen?

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar.

T. +31 (0)45 571 00 77

Heb je een vraag aan BaanPro of wil je een offerte aanvragen?

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar.

T. +31 (0)45 571 00 77

Over BaanPro

BaanPro is een zusteronderneming van ArboPro. Voordeel van deze constructie zijn onder andere de korte communicatielijnen en dossierkennis. Binnen BaanPro mag je rekenen op coaches met ruime ervaring en een groot netwerk in de regio Limburg.

Persoonlijkheidstest

Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten. Bij een psychologische test denken mensen meestal aan de persoonlijkheidstest. Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten.

Training teambuilding

Als ondernemer ligt je focus op je core business. Logisch. Maar is alles met betrekking tot je personeel ook goed geregeld? Of loop je daar onnodig risico? Op vakgebieden waar anderen beter in zijn, doe je er goed aan die specialisten op het juiste moment in te schakelen.

Arbeidsjuridische expertise

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. De arbeidsrecht jurist kan je dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel.

Euregiopark 2A, 6467JE Kerkrade

Over BaanPro

BaanPro is een zusteronderneming van ArboPro. Voordeel van deze constructie zijn onder andere de korte communicatielijnen en dossierkennis. Binnen BaanPro mag je rekenen op coaches met ruime ervaring en een groot netwerk in de regio Limburg.

Persoonlijkheidstest

Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten. Bij een psychologische test denken mensen meestal aan de persoonlijkheidstest. Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten.

Training teambuilding

Als ondernemer ligt je focus op je core business. Logisch. Maar is alles met betrekking tot je personeel ook goed geregeld? Of loop je daar onnodig risico? Op vakgebieden waar anderen beter in zijn, doe je er goed aan die specialisten op het juiste moment in te schakelen.

Arbeidsjuridische expertise

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. De arbeidsrecht jurist kan je dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel.

Euregiopark 2A, 6467JE Kerkrade